Kvikautomatens lånevilkår

Kvikautomaten tilbyder ikke lån længere. Kvikautomaten er et brand under Ferratum. Ferratum tilbyder RENTE- OG GEBYRFRI KREDIT I OP TIL 30 DAGE!

 

 

Generelle lånevilkår

Gældende pr. 24.08.2016

KVIKAUTOMATEN Denmark ApS
Bredgade 35c
1260 København K
CVR.nr. 32 26 33 05
Tlf.nr.: 70 20 10 47
E-mail: kundeservice@KVIKAUTOMATEN.dk

1. Indledning

Følgende udgør de generelle vilkår for optagelse af lån eller kredit hos KVIKAUTOMATEN Denmark ApS (herefter ”KVIKAUTOMATEN”). Ønskes supplerende oplysninger kan du kontakte KVIKAUTOMATEN pr. telefon eller e-mail. I øvrigt henvises til vilkårene fastsat i din specifikke låne- eller kreditaftale med KVIKAUTOMATEN.

KVIKAUTOMATEN kan ændre disse Generelle lånevilkår uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til fordel for dig. I modsat fald vil ændringerne ske med tre måneders varsel.

2. Ansøgningsbetingelser og kreditvurdering

KVIKAUTOMATEN kan bevilge lån eller kredit til dig, der er en fysisk person, er mindst 23 år og myndig, har dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, og som af KVIKAUTOMATEN vurderes som kreditværdig. Du må ikke stå i RKI eller Debitor Registret. Det er endvidere en forudsætning for bevilling af et lån eller en kredit, at du har et åbent mobiltelefonnummer og din egen fungerende e-mail adresse, samt ikke har et udestående lån eller en kredit hos Ferratum Aps eller KVIKAUTOMATEN ApS. Hvis du tidligere har optaget et lån hos Ferratum Aps eller KVIKAUTOMATEN ApS, betragtes du ikke som værende en ny kunde hos KVIKAUTOMATEN.

Du kan sende din låne- eller kreditansøgning via KVIKAUTOMATENs hjemmeside www.KVIKAUTOMATEN.dk eller via din mobiltelefon.

KVIKAUTOMATEN bevilger lån eller kredit til dig på baggrund af en individuel kreditvurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i oplysninger fra dig og fra eksterne oplysningsbureauer, fx Debitor Registret og Experians RKI-register. Endvidere kan KVIKAUTOMATEN indhente oplysninger om din kreditværdighed hos andre finansielle institutioner. KVIKAUTOMATEN forbeholder sig ret til at afslå din låneansøgning ud fra en samlet kreditvurdering uden yderligere begrundelse. Kreditvurdering kan også ske under låne- eller kreditforholdets løbetid.

Såfremt du bevilges et lån, skal du underskrive din låne- eller kreditaftale med NemID.

Du kan forvente at disponere over det bevilgede låne- eller kreditbeløb efter 2 bankdage, når beløbet er registreret på din NemKonto af din bank.

3. Produkter og låntyper

KVIKAUTOMATEN tilbyder forskellige låne- og kreditprodukter til private personer. Produkterne varierer i debitorrenter og vilkår. Du kan læse nærmere om de enkelte produkter på KVIKAUTOMATENs hjemmeside.

På nuværende tidspunkt tilbyder KVIKAUTOMATEN følgende produkter:

  • Mikrolån

3.1 Mikrolån

KVIKAUTOMATEN tilbyder lån fra 500 kr. op til 6.000 kr., med løbetider på 15, 30 og 45 dage, afhængig af størrelsen på dit lån. Du skal ikke stille sikkerhed for dit lån, og så snart du har fået godkendt din låneansøgning, går der kun ganske kort tid, før du har pengene sat ind på din NemKonto.

Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nederst i disse lånevilkår. Lånet pålægges derudover et stiftelsesgebyr, som ligeledes er anført i ydelsestabellen. Ud over stiftelsesgebyr og renter til KVIKAUTOMATEN skal du selv betale de sms-takster, der er forbundet med afsendelse af sms-beskeder til KVIKAUTOMATEN. Du skal betale de almindelige sms-takster, som opkræves af dit mobiltelefonselskab. Herudover skal du afholde eventuelle omkostninger til din egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet.

Du kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget låner tilbagebetalt. Tilbagebetaling af lånet anses for sket, når lånebeløbet, stiftelsesgebyr og renter er modtaget hos KVIKAUTOMATEN.

4. Betaling og førtidig indfrielse

Betaling af forfaldne afdrag skal ske via girokort.

I tilfælde af at en betaling ikke kan identificeres som foretaget af dig, anses afdraget for udestående, indtil betalingen identificeres. Du skal betale morarente for den forsinkede betaling, medmindre forholdene ikke skyldes dig.

Du kan til enhver tid tilbagebetale lånet helt eller delvist før den endelige forfaldsdato i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler herom. Din samlede omkostning ved at tilbagebetale lånet før forfaldsdato kan ikke overstige det oprindelige fakturabeløb til aftalt forfaldsdato. Såfremt du ønsker at tilbagebetale lånet før forfaldsdato, skal du give KVIKAUTOMATEN skriftlig besked herom til adressen angivet øverst i disse betingelser eller pr. e-mail til kundeservice@KVIKAUTOMATEN.dk.

5. Forlængelse af lån og udsættelse af tilbagebetaling ved Mikrolån

Du kan, som en del af din låneaftale med KVIKAUTOMATEN, anmode om forlængelse af lånets løbetid ved ansøgning via KVIKAUTOMATENs hjemmeside, via SMS eller ved at kontakte KVIKAUTOMATENs kundeservice via e-mail.

Bemærk, at du ved anmodning om forlængelse af løbetiden for Mikrolån, anses for at have givet bindende tilbud om betaling af nyt stiftelsesgebyr samt det i tabellen nedenfor anførte rentebeløb som betaling for den ønskede forlængelse. Ved forlængelse af løbetiden pålægger KVIKAUTOMATEN således et nyt stiftelsesgebyr og renter. Stiftelsesgebyret skal du betale senest dagen efter anmodning om forlængelse.

For Mikrolån kan du alene anmode om en forlængelse af løbetiden på dit lån i en periode svarende til det oprindelige låns løbetid (fx kan et 30-dages lån således kun forlænges i 30 dage). Anmodning om forlængelse skal foretages senest 5 dage efter forfaldsdatoen, og du kan maksimalt ansøge om 3 forlængelser af løbetiden pr. lån. For at du kan forlænge løbetiden på dit lån skal du betale samtlige gebyrer og renter for det oprindelige lån frem til forfaldsdagen. Betalingsoplysninger herom vil fremgå af den forlængelsesaftale, der sendes til dig, såfremt din anmodning om forlængelse imødekommes. Betaler du ikke disse gebyrer og renter forbundet med det oprindelige låns løbetid inden for den angivne frist, anses dette som væsentlig misligholdelse af din låneaftale, hvilket medfører krav om øjeblikkelig indfrielse af lånebeløbet samt gebyrer og renter.

6. Gebyrer og renter

For Mikrolån opkræver KVIKAUTOMATEN gebyrer og renter i henhold til ydelsestabellen nederst i disse lånevilkår.

KVIKAUTOMATEN opkræver altid et stiftelsesgebyr ved indgåelse af låne- eller kreditaftaler samt gebyr ved forlængelse af lånets løbetid ved Mikrolån eller udsættelse af betalingsfrist. Derudover opkræver KVIKAUTOMATEN gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom for rykkerskrivelser og inkassovarsler, der retmæssigt sendes til dig. Såfremt du ikke foretager rettidig indbetaling af afdrag mv., skal du betale morarenter af det udestående beløb, enten fastsat ved den aftalte debitorrente eller rentesatsen i renteloven. I tilfælde af misligholdelse, er du pligtig at betale omkostninger forbundet med en inddrivelse af dit udestående afdrag.

  • KVIKAUTOMATEN kan med 30 dages varsel ændre gebyrer til ugunst for dig som følge af ændringer i Nationalbankens diskonto eller lignende forhold, som KVIKAUTOMATEN ikke har indflydelse på,. KVIKAUTOMATEN kan derudover sagligt ændre gebyrer, såfremt det følger af følgende forhold, som KVIKAUTOMATEN er uden indflydelse på: lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold påfører KVIKAUTOMATEN øgede omkostninger til administration el. lign. i forbindelse med gennemførelsen af den service, som gebyret vedrører, eller i forbindelse med services og administration, der ikke hidtil er opkrævet gebyrer for,
  • dine individuelle forhold gør, at en bestemt handling eller service, som gennemføres i forbindelse med kredittens administration, fordyres væsentligt (fx ændret betalingsmetode, flytning til udlandet, el.lign.), eller
  • kreditten må ændres som følge af ændringer i lovgivning, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold, der ligger uden for KVIKAUTOMATENs kontrol.

Oplysning om ændring af gebyrer sker ved fremsendelse af e-mail eller via KVIKAUTOMATENs hjemmeside.

7. Overdragelse

KVIKAUTOMATEN er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til låne- eller kreditaftalen til tredjemand uden dit forudgående samtykke. Du er ikke berettiget til at overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til låne- eller kreditaftalen til tredjemand.

8. Kommunikation

Al korrespondance vedrørende låne- eller kreditaftalen mellem dig og KVIKAUTOMATEN skal foregå skriftligt ved anvendelse af de adresser eller e-mailadresser som er oplyst via låne- eller kreditansøgningen og den endelige låne- eller kreditaftale.
Du er forpligtet til straks at informere KVIKAUTOMATEN, såfremt der sker ændringer i din adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som du har oplyst ved låne- eller kreditansøgningen.

9. Registrering og behandling af personoplysninger

KVIKAUTOMATEN registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven dit navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og låneoplysninger. Dine personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering.

KVIKAUTOMATEN forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre, de IT- virksomheder som bistår KVIKAUTOMATEN med deres IT samt selskaber tilhørende samme koncern som KVIKAUTOMATEN. Herudover kan videregivelse alene ske, hvis dette er påkrævet ved lov.
Videregivelse til IT-virksomheder sker alene med henblik på intern håndtering af låne- eller kreditforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Ved din accept af låne- eller kreditudbetalingen, giver du samtykke til KVIKAUTOMATENs registrering, behandling og videregivelse af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer til samarbejdspartnere, som er nævnt ovenfor.

KVIKAUTOMATEN forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikation med dig. Dette vil blive oplyst til dig, inden samtalen påbegyndes, såfremt det er tilfældet.

Du kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger, som KVIKAUTOMATEN har indsamlet om dig og behandler.
Ønsker du at klage over KVIKAUTOMATENs behandling af persondata/personfølsomme oplysninger, bedes du rette henvendelse til KVIKAUTOMATENs dataansvarlige pr. e-mail til dataprotection@KVIKAUTOMATEN.dk. Såfremt du ikke er tilfreds med udfaldet heraf, kan du videre rette henvendelse til:

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5
1300 København K.
eller pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk.

10. Fortrydelse

Du har ret til at fortryde låne- eller kreditaftalen efter kreditaftalelovens § 19 eller forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage, der regnes fra den dag, du indgår aftalen, dvs. den dag du underskriver låne- eller kreditaftalen, medmindre andet følger af lov.

Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, skal du skriftligt til adressen angivet øverst i disse betingelser eller via e-mail til kundeservice@KVIKAUTOMATEN.dk have sendt meddelelse herom til KVIKAUTOMATEN senest 14 dage efter låneaftalens indgåelse. Senest 30 dage efter at du har sendt meddelelsen til Ferratum om fortrydelse, skal du tilbagebetale det samlede lånebeløb med tillæg af renter fra udbetalingsdatoen til indfrielse sker. Lånebeløbet i forhold til Ferratum Kredit dækker over beløb, der er udnyttet i forhold til den godkendte kreditramme.                                                                                                                                                                 

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at sende meddelelsen herom.

Fortryder du et lån eller en kredit, som KVIKAUTOMATEN har bevilget, flere gange i løbet af 3 måneder, forbeholder KVIKAUTOMATEN sig retten til at spærre for, at du kan optage nye lån eller få bevilget en ny kredit i en periode på 6 måneder. Dette er et led i arbejdet med at modvirke hvidvaskning af penge.

11. Opsigelse og ændring af låne- eller kreditaftalen

Du kan til enhver tid skriftligt opsige din låne- eller kreditaftale med KVIKAUTOMATEN uden varsel. Ved opsigelse af aftalen forfalder et eventuelt udestående beløb inklusive renter og gebyrer omgående til betaling.

KVIKAUTOMATEN kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse, jf. nedenfor.

KVIKAUTOMATEN er berettiget til at ændre lånevilkårene for eksisterende kunder. Eksisterende kunder, som berøres af vilkårsændringer, vil få meddelelse om dette via e-mail vedhæftet opdaterede lånevilkår.

12. Misligholdelse

Foretager du ikke rettidig indbetaling af ydelserne iht. din låne- eller kreditaftale, herunder renter og gebyrer, anses aftalen for misligholdt.

Ved misligholdelse pålægger KVIKAUTOMATEN låne- eller kreditbeløbet gebyrer samt morarenter efter renteloven, og KVIKAUTOMATEN forbeholder sig ret til at pålægge rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker samt evt. inkassogebyr.

KVIKAUTOMATEN er i tilfælde af misligholdelse berettiget til at foretage inddrivelse af eller med bistand fra inkassobureau eller anden tredjemand. I så fald afholder du eventuelle omkostninger forbundet hermed.

13. Erstatningsansvar

KVIKAUTOMATEN er ikke ansvarlig for tab og skade, der lides som følge af, at du har angivet unøjagtige eller fejlagtige oplysninger. KVIKAUTOMATEN er ej heller ansvarlig for tab forårsaget af forhold, der kan henregnes force majeure.

Derudover er KVIKAUTOMATEN ikke ansvarlig for tab og skade som følge af manglende internetforbindelse eller udfald i denne, som medfører, at du ikke kan få adgang til KVIKAUTOMATENs hjemmeside. I tillæg hertil er KVIKAUTOMATEN heller ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af nedbrud, fejl eller lignende på KVIKAUTOMATENs hjemmeside.

KVIKAUTOMATEN er ikke ansvarlig for indirekte tab og skade som følge af, at du har benyttet KVIKAUTOMATENs hjemmeside eller nogle services på hjemmesiden.
For ethvert andet tab end de ovenfor nævnte kan KVIKAUTOMATEN alene ifalde ansvar i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler.

14. Tvister

Disse generelle lånevilkår er underlagt dansk ret og skal afgøres ved dansk voldgift.

15. Tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndigheden for KVIKAUTOMATEN er:

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobens Vej 35
2500 Valby.

Som udlånsvirksomhed er KVIKAUTOMATEN endvidere underlagt Finanstilsynets tilsyn for så vidt angår hvidvasklovens område:

Finanstilsynet,
Århusgade 110,
2100 København Ø.

16. Klageadgang

Hvis der opstår en konflikt, kan du rette henvendelse til KVIKAUTOMATEN, så du og KVIKAUTOMATEN i fællesskab kan forsøge at finde en løsning. Såfremt du fortsat ikke er tilfreds, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobens Vej 35
2500 Valby

eller pr. e-mail til spa@kfst.dk

 

Samlede låneomkostninger for Mikrolån
Lånet pålægges et stiftelsesgebyr og renter, som anført nedenfor i ydelsestabellen.

Udover stiftelsesgebyr og renter til KVIKAUTOMATEN skal kunden selv betale de sms-takster, der er forbundet med evt. afsendelse af sms-beskeder til KVIKAUTOMATEN. Kunden skal herved betale de almindelige sms-takster, som opkræves af kundens mobiltelefonselskab.

Herudover skal kunden afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet.

Samlet kreditbeløb

Løbetid

Stiftelses gebyr

Rentebeløb

Rente i løbetid

Debitorrente

ÅOP

Ydelsen

Tilbagebetalingsbeløb

500 kr.

30 dage

100 kr.

50 kr.

10,00%

218,87%

2333,95%

650 kr.

650 kr.

1.000 kr.

30 dage

100 kr.

200 kr.

20,00%

819,12%

2333,95%

1.300 kr.

1.300 kr.

2.000 kr.

30 dage

100 kr.

325 kr.

16,25%

524,62%

942,62%

2.425 kr.

2.425 kr.

3.000 kr.

30 dage

100 kr.

525 kr.

17,50%

611,42%

899,86%

3.625 kr.

3.625 kr.

4.000 kr.

30 dage

100 kr.

725 kr.

18,13%

658,86%

879,09%

4.825 kr.

4.825 kr.

5.000 kr.

30 dage

100 kr.

850 kr.

17,00%

575,45%

730,15%

5.950 kr.

5.950 kr.

6.000 kr.

30 dage

100 kr.

1.040 kr.

17,33%

599,24%

730,15%

7.140 kr.

7.140 kr.